Тусгай хэлбэрийн чийдэн ба гэрэлтүүлгийн шонгийн тусгай журам

Хэрэглэгчдэд зориулсан гэрэлтүүлгийн хэрэгсэлд тавигдах тусгай шаардлагын дагуу групп компани нь дараах алхмуудыг боловсруулдаг.

1. Захиалагчийн өгсөн бүтээгдэхүүний зураг, шаардлагын дагуу компанийн техникийн хэлтэс холбогдох зургийг боловсруулсан.

2. Техникийн хэлтсийн зургийн дагуу үйлдвэрлэлийн хэлтэс нь зохих дээжийг хийнэ.

3. Чанарын хяналтын алба нь дээж үйлдвэрлэх үйл явц бүрийг шалгаж, сайжруулах саналыг боловсруулна.

4. Захиалагч дээжийг баталгаажуулна.

5. Үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрлийн дараа үйлдвэрлэлийн хэлтэс үйлдвэрлэлийг зохион байгуулна.

1651744660


Шуудангийн цаг: 2022 оны 5-р сарын 05-ны хооронд